Metodikk

Teoretisk forankring

Arbeidet ved senteret bygger på nyere utviklingspsykologiske teorier (Stern, 1985 og 2000), der barnets kapasiteter i det tidlige samspillet med nære omsorgspersoner vektlegges. Barnets tidlige samspillerfaringer er avgjørende for dets psykologiske utvikling og tilpasning (Schaffer, 1998). Forskning har vist at det tilknytningsmønster som etableres utgjør et grunnleggende atferdstrekk som følger barnet gjennom livet (Crittenden, 1992).

Vilde benytter metoder anbefalt av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (rapport publisert januar 2017).

Andre faglige referanseverk Vilde benytter er bl.a. Schwartz / Hart 2015 "Barnet og dets relasjonelle miljø", Brandtzæg / Smith / Torsteinson 2014 "Mikroseparasjoner" og Sund / Sjøvold / Furuholmen 2015 "De minste barnas stemme".

Utredning

Formålet er å kartlegge familiens ressurser og eventuelle risikofaktorer. Hjelpetiltak kan iverksettes for å sikre barnets uvikling. Foreldrenes utbytte av dette gir informasjon om deres endringspotensiale.

Dette gjøres gjennom:

- Samspillsundersøkelser
- Samtaler/intervju
- Kartlegging av barnets fungering og omsorgsbehov
- Observasjoner av familien
- Utviklingspsykologisk undersøkelse av barnet
- Psykologisk undersøkelse av foreldrene, bl.a. ved strukturerte intervjuer
- Vurdering av endringspotensiale

Formålet med kartleggingen er å fremheve de ressursene som finnes hos foreldre og barn, og samtidig redusere risikofaktorer.
Dette innebærer å styrke foreldrefunksjonene og utvikle godt nok samspill.

Endringsarbeid

Arbeidet med å styrke foreldrefunksjoner gjøres gjennom:
- Å gi omsorg og støtte til foreldre og barn
- Å arbeide med indre arbeidsmodeller, for å hjelpe foreldrene til å gi omsorg tilpasset barnets individuelle behov
- Å observere samspill slik at man kan gi adekvat samspillsveiledning (cos/trygghetssirkelen)
- Å styrke foreldrefunksjoner og stimulere til samspill
- Å sikre barnet adekvat utviklingsstøtte

Vårt viktigste arbeidsredskap er observasjon av samspill. Observasjonen gir oss forståelse av barnets og foreldrenes fungering sammen, og deres forventinger til hverandre. For å kartlegge foreldrenes endringspotensiale, er det viktig å tilby adekvat hjelp som eventuelt kan føre til bedret kompetanse. Ved å studere samspill på mikronivå, kan man oppdage at små endringer blir meningsfulle. Blikket, smilet, det å dele en liten opplevelse gir mening. På Vilde er mye av det daglige arbeidet organisert slik at det muliggjør slike endringsøyeblikk.

En viktig utfordring er å arbeide for å fremme endring, samtidig som vi foretar en fortløpende evaluering. Det å påpeke barnas behov, samtidig som vi prøver å ivareta foreldrenes behov, er en viktig faktor i arbeidet med at foreldren kan se både ressurser og egen begrensning i omsorgsevne.