Fagpersoner

Psykolog

Psykologtjenesten er en del av senterets tilbud og innebærer en individuell kartlegging av barn og foreldre.

Dette foregår i form av strukturerte intervjuer og samtaler med foreldrene. Personlighetsundersøkelser og generelle evnetester er også hjelpemidler som kan brukes for å vurdere foreldrenes behandlingsbehov og omsorgskapasitet.

Ved hjelp av utviklingstester og samspillsvurderinger, har vi mulighet for å vurdere barns kompetanse og behov for utviklingstøtte.

Familiekonsulent

Familiekonsulentene har ansvar for å tilrettelegge oppholdet for barn og foreldre og ivareta det daglige miljøarbeidet ved institusjonen. Familiekonsulentene utgjør en del av et team knyttet til hver enkelt familie.Familiekonsulentene er ansvarlig for internt og eksternt oppfølgingsarbeid i forhold til vedtatte planer og kontrakter. Familiekonsulentene utfører observasjon, dokumentasjonsarbeid og skriver utskrivingsrapport i samarbeid med psykolog.

Husmor/husmorassistent

Husmor har daglig ansvar for senterets kosthold og kjøkkenfunksjoner. Husmor veileder foreldrene i husarbeid, matlaging, stell og vedlikehold av tøy og i hygiene.

Husmor har også egne grupper med beboerne hvor praktiske gjøremål blir utført.

Musikkpedagog

Musikkpedagogen kommer til senteret to ganger pr. uke. Hun veileder foreldre og barn i ”musikktimen”, og legger stor vekt på rytme, sang og lekeutvikling.

Barnelege og helsesøster

Barnelegen kommer til senteret annenhver måned sammen med helsesøster. Hans oppgave er generelt å ivareta barnas helse. I tillegg veileder legen foreldre og ansatte i forhold til forebygging og behandling av de vanligste barnesykdommer.

Helsesøster kommer til Vilde annenhver måned sammen med legen. I tillegg har alle beboerne jevnlig kontakt med det ordinære helsestasjonstilbudet i kommunen.